Alternativní vzdělávání

JAK ZAŽÁDAT O DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ

Vyřídit domácí vzdělávání na základní škole je trochu složitější než v MŠ, ale nemusíte se toho obávat.

VÝBĚR VHODNÉ ZŠ

Doporučujeme nepodcenit výběr vhodné ZŠ. Ideálně takové, která je domškolákům nakolněna, má s jejich vzděláváním a přezkušováním zkušenosti a „sedí“ vám jejich styl. 

VYŠETŘENÍ V PORADNĚ

Již v předstihu doporučuji obstarat si vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ).

ŠPZ je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum. Doporučuji se k vyšetření, na základě kterého vám bude vydáno vyjádření k individuálnímu vzdělávání, objednat zavčas, ŠPZ mají dlouhé čekací lhůty.

PŘIJETÍ DO ZŠ

Vaše dítě musí být přijato do základní školy, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení (zjistíte zde). 

Do ZŠ musí být dítě zapsáno i v případě, že bude navštěvovat například komunitní školu.

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V ZŠ, ve které je dítě přijato, zažádáte o individuální (tzv. domácí) vzdělávání.  Doporučuji však toto se ZŠ komunikovat s předstihem, nikoli až u zápisu.

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost o individuální vzdělávání má písemnou formu a musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmenírodné číslo a místo trvalého pobytu žáka,

 • uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

 • důvody pro individuální vzdělávání žáka,

 • popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

 • doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (u 1. stupně postačuje maturita, u 2. stupně je nutné VŠ vzdělání osoby)

 • seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, 

 • další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

 • vyjádření školského poradenského zařízení.

O povolení individuálního vzdělávání rozhodne ředitel školy. Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud 

 • jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,

 • jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,

 • osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání,

 • jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

PŘEZKUŠOVÁNÍ

Žák na konci každého pololetí koná v ZŠ, ve které je „zapsaný“, zkoušky. 

UKONČENÍ DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

§ 41 školského zákona stanovuje situace, kdy ředitel ZŠ individuální vzdělávání ukončí. Mimo jiné to je situace, kdy žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl.

ROZDÍL MEZI DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍM V MŠ A ZŠ

Dalo by se říct, že domácí vzdělávání v rámci MŠ je formalita – rodič ho jen oznámí a dostaví se do MŠ s dítkem na ověřování. Pokud dítě na ověřování „nic nepředvede“, nic se neděje a v domácím vzdělávání pokračuje dál.

V ZŠ je to jinak, tam rodič o domácí vzdělávání musí zažádat (a nemusí mu být vyhověno). Dítě se účastní na konci pololetí zkoušek. Pokud neprojde, je domácí vzdělávání ukončeno

Naše centrum spolupracuje se ZŠ Valtice a ZŠ Vémyslice.

Kotkova 710/3 66902 Znojmo 2

Komunitní centrum pro domškoláky 1. a 2. stupeň
Petra Šnajderová: 724 759 102 

Mateřské centrum  
Šárka Sochnová: 737 163 490
Zdeňka Košická: 739 021 568

hravasova.znojmo@post.cz

Po - Pá : 06:30 - 16:00